Juriy Bozhkov

Оформление обложек для журнала "Карамель"

 
 
https://juriybozhkov.ru/files/gimgs/th-23_23_mg3195resize_v2.jpg
 
 
https://juriybozhkov.ru/files/gimgs/th-23_23_mg3194resize.jpg